Spying on the Supermodel

12424-Spying-On-The-Supermodel

Synopsis:

“Sa tingin ni Tessa, kabaliwan ang gusto ng kanyang best friend na palihim na bantayan niya ang boyfriend nito habang wala ito sa bansa.

Unang-una, hindi siya naniniwalang tatagal ang bago nitong boylet. Maraming beses na nitong naipagkamaling pag-ibig ang kung anong damdamin nito para sa mga lalaking nakarelasyon. Pangalawa, napakaganda ng kaibigan niya para ma-insecure sa kung sinumang magkakagusto sa modelo nitong nobyo. At pangatlo, wala siyang planong mag-babysit sa kung sino, ano! Kahit pa kasing-guwapo ng Arman na iyon.

Pero nakuha siya sa emotional blackmail ng best friend niya at napapapayag siyang maging secret spy sa buhay ng nobyo nito. Hindi na bale, ilang buwan lang naman. How bad could it get?

But how very wrong Tessa was….”

Want to read this story?

“Spying on the Supermodel” is still available in national book stores! It is also very easy to be purchased at http://www.bookwarepublishing.com/shop/spying-on-the-supermodel/. 

Advertisements